Splošni pogoji poslovanja kontrolnega organa Avto Velenje d.o.o. v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

 

 

 1. Naziv in sedež kontrolnega organa

 

Avto Velenje d.o.o.

Koroška cesta 64

3320 Velenje

 

Tel. št.: 03/896-44-60

Fax: 03/896-44-61

E-pošta: vodja.apsve@tehnicnipregledi.si

Internetni naslov: www.avtovelenje.si

 

 

 1. Tip kontrolnega organa

 

Kontrolni organ deluje v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020, kontrolni organ tipa C, razvidno iz Akreditacijske listine K- 112 , izdajatelj Slovenska akreditacija.

 

 

 1. Lokacija

 

Postopki kontrole se opravljajo na dveh lokacijah:

-lokacija Velenje, Koroška cesta 64 3320 Velenje,

-lokacija Žalec, Cesta na Lavo 1 3310 Žalec

 

 1. Delovni čas

 

Lokacija Velenje:

 

-od ponedeljka do petka 06 :00 – 21:00,

-sobota  08:00-13:00.

 

Lokacija Žalec:

 

-od ponedeljka do petka 07 :00 – 20:00,

-sobota  08:00-13:00.

 

 1. Začetek postopka

 

Za izvedbo postopka kontrole vložnik (lastnik vozila ali od lastnika pooblaščena oseba) izpolni vlogo, ki jo odda na lokaciji kontrolnega organa, kjer se izvajajo postopki. S svojim podpisom (in žigom, če gre za pravno osebo) na vlogi vložnik potrjuje naročilo izvedbe postopka ugotavljanja skladnosti vozila in strinjanje s pogoji za izvedbo. Vložnik lahko na lokaciji kontrolnega organa vloži vlogo zgolj za izvedbo postopka, ki je v obsegu pooblastil na tisti lokaciji. Uradni postopek se prične, ko kontrolni organ ugotovi, da je vloga popolna in da so k vlogi priložene vse obvezne priloge ter vlogo potrdi.

 

 1. Sprejem in naročanje strank

 

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihoda strank, stranke pa se lahko tudi naročijo in imajo v tem primeru prednost pred nenaročenimi strankami.

 

Vložnik mora vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom dela oz. v času, ki je predhodno dogovorjen.

 

 1. Priprava vozila na pregled

 

Na pregled je vložnik dolžan pripeljati vozilo v voznem stanju, neobremenjeno in očiščeno. V primeru, da je vozilo pripeljano v drugem vozilu ali na vozilu za prevoz vozil (avtovleka), je potrebno za izvedbo kontrole zagotoviti ustrezen dostop do posameznega vozila, zaradi česar je potrebno vozilo razložiti.

 

 1. Izvedba pregleda

 

KO izvede pregled vozila in dokumentacije v skladu s predpisanim postopkom.

Vložnik ali njegov pooblaščenec je pri pregledu vozila lahko prisoten, vendar ne sme motiti ali vplivati na izvajanje postopka.

Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, kontrolni organ izdela zapis pomanjkljivosti oz. neskladnosti, v katerem so opisana vsa odstopanja in ga posreduje vložniku. Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora vložnik odpraviti v določenem roku. V primeru, da vložnik v tem času pomanjkljivosti oz. neskladnosti ne odpravi ali pa jih ni mogoče odpraviti, kontrolni organ izda negativno poročilo o kontroli in zavrne izdajo potrdila o skladnosti.

 

 1. Izdaja poročila o kontroli

 

KO za vsak opravljeni postopek kontrole izda poročilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Poročilo o kontroli izda tudi, če ga naročnik ne zahteva, vendar ga v tem primeru ne posreduje naročniku, če izda potrdilo o skladnosti vozila.

 

 1. Obračun storitev

 

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa.

 

 1. Pritožbe in prizivi

 

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka posamične odobritve vozila oz. postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)skladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli vozila v postopku posamične odobritve oz. v postopku identifikacije in ocene tehničnega stanja, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti na sedežu kontrolnega organa.

 

 1. Varovanje zaupnih informacij

 

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja naročnik kontrole in KO potrdita s podpisi na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu.

Naročnik s podpisom na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu potrdi seznanjenost, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (CRV – centralni register vozil), do katerih dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil).

Kontrolni organ na zahtevo pristojnim organom za izvajanje nadzora, policiji, sodišču, posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oz. omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Naročnik lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

 

 1. Nepristranskost in neodvisnost

 

Kontrolni organ izjavlja, da trajno zagotavlja nepristranskost in neodvisnosti v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodom, katerega skladnost se ugotavlja.

 

 1. Končne določbe

 

Splošni pogoji poslovanja so javno objavljeni v poslovnih prostorih in na spletni strani www.avtovelenje.si

Za vprašanja, ki jih Splošni pogoji poslovanja ne urejajo, veljajo določbe veljavnih predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni pogoji poslovanja kontrolnega organa za izvedbo postopkov kontrole tahografov

 

 

 1. Naziv in sedež kontrolnega organa

 

Avto Velenje d.o.o.

Koroška cesta 64

3320 Velenje

Tel. št.: 03/896-44-60

Fax: 03/896-44-61

E-pošta: vodja.apsve@tehnicnipregledi.si

Internetni naslov: www.avtovelenje.si

 1. Tip kontrolnega organa

 

Kontrolni organ deluje v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020, kontrolni organ tipa C, razvidno iz Akreditacijske listine K- 112 , izdajatelj Slovenska akreditacija.

 1. Lokacija

 

Postopki kontrole tahografov se opravljajo na lokaciji Avto Velenje d.o.o., Koroška cesta 64 3320 Velenje.

 1. Delovni čas

 

Delovni čas delavnice za tahografe:

-od ponedeljka do petka 06 :00 – 21:00

-sobota  08:00-13:00

 1. Začetek postopka

 

Za začetek postopka naročnik v delavnici podpiše zahtevek/delovni nalog. Za vozilo mora predložiti prometno dovoljenje in homologacijo.

 1. Sprejem in naročanje strank

 

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihoda strank, stranke pa se lahko tudi naročijo in imajo v tem primeru prednost pred nenaročenimi strankami. Naročnik mora vozilo pripeljati na lokacijo delavnice oz. kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom dela oz. v času, ki je predhodno dogovorjen.

 1. Priprava primerka za kontrolo

 

Naročnik je dolžan poskrbeti, da je primerek primerno pripravljen za kontrolo. Tahograf mora biti tipsko odobren.

Pnevmatike na vozilu morajo ustrezati podatkom v dokumentih, obraba pnevmatik (globina profila) mora biti v predpisanih mejah.

 1. Izvedba kontrole

 

Kontrolni organ izvede kontrolo v skladu s predpisanim postopkom. Naročnik ali njegov pooblaščenec je pri kontroli lahko prisoten v prostorih, kjer je dovoljeno zadrževanje strank, vendar ne sme motiti izvajanja postopka.

 1. Izdaja poročila o kontroli

 

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek izda poročilo, v katerem opiše ugotovitve. Ugotovitve se nanašajo na stanje primerka v času postopka.

 1. Obračun storitev

 

Storitve v postopkih se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih delavnic za tahografe na oglasni deski.

 1. Pritožbe in prizivi

 

Pritožba: izraz nezadovoljstva, ki ni priziv in ki ga lahko vsaka oseba ali organizacija posreduje v zvezi z aktivnostmi kontrolnega organa ter nanj pričakuje odgovor.

Priziv: zahteva stranke, da zaradi nestrinjanje z odločitvijo in/ali rezultati preskušanja, kalibracije, kontrole/overitve, izvajalec svojo odločitev ponovno pretehta.

Prizivnik/Pritožnik: oseba, organizacija ali njen predstavnik, ki posreduje priziv ali se pritoži. Naročnik se lahko zoper izvedbo kontrole pritoži kadarkoli, ob navedbi dejstva ali vzroka, pri kontrolnem organu, kjer se je postopek opravljal.

Naročnik se lahko zoper izvedbo kontrole pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)izpolnjevanju predpisanih pogojev, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli na sedežu kontrolnega organa.

 1. Varovanje zaupnosti informacij

 

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Naročnik se s seznanitvijo splošnih pogojev seznani, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov, do katerih dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Inšpektorat za promet, energetiko in prostor). Kontrolni organ na zahtevo pristojnim organom za izvajanje nadzora, policiji, sodišču, posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oz. omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Naročnik lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

Kontrolni organ Avto Velenje d.o.o. se obvezuje, da bo spoštoval načela poslovne zaupnosti vseh pridobljenih podatkov v postopkih izvedbe storitev. V kolikor posredovanje podatkov o primerku zahteva zakon, je kontrolni organ Avto Velenje d.o.o. upravičen posredovati podatke uradnim nadzornim inštitucijam v okviru pooblastil, ki jih tem inštitucijam daje zakonodaja. Strankam zagotavljamo, da dobijo podatke le o svojih postopkih, nikakor ne o postopkih drugih strank. Stranke z temi splošnimi pogoji obveščamo tudi, da informacije pridobljene v postopkih posredujemo v TAHOEV – ″ Informacijski sistem za vodenje evidence tahografov″ pristojnega ministrstva.