Poslovna Enota Velenje
(03) 896 44 60
Poslovna Enota Žalec
(03) 713 17 77
Delovni čas
| Ponedeljek - Petek 7:00 - 20:00 | Sobota 8:00 -13:00 | |8:00 - 12:00 PE ŽALEC |

Homologacije

Ugotavljanje skladnosti vozil (homologacije):

 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil M1(osebni avtomobili), N1,n2,n3(TOVORNA VOZILA)

 

 1.  uvoz iz tujine

 • Če ste pridobili osebno vozilo v eni od držav članic EU, lahko v Avto Velenje d.o.o. opravite identifikacijo in oceno tehničnega stanja, ki je potrebna za registracijo vozila v Sloveniji. Postopek lahko opravite za vozila kategorije M1, z enotno evropsko homologacijo, za vozila, ki so nova, ali so bila predhodno registrirana v eni od držav članic EU.
 • V postopku se ugotovi, ali je vozilo istovetno glede na podatke v predloženih dokumentih in oceni, ali je tehnično ustrezno. Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo dobite v naši sprejemni pisarni.

 

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 • dokazilo o lastništvu vozila (original račun s podpisom odgovorne fizične osebe, s katerim se potrdi veljavnost listine ali kupoprodajna pogodba ali drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni nedvoumni podatki o lastništvu),ES-certifikat o skladnosti (COC) št.:
 • pri novem vozilu je treba priložiti ES-certifikat o skladnosti (COC dokument) ali posamično odobren v skladu z usklajenimi predpisi o homologaciji in posamični odobritvi v Evropski uniji,Uvozna carinska listina za uvoženo vozilo in
 • pri rabljenih vozilih je treba priložiti registracijski dokument države članice, kjer je bilo vozilo prej registrirano oziroma v uporabi ali izdan registracijski dokument, ki je omogočal začasno ali trajno registracijo, če registracija zanj ni obvezna,dokument o vozilu, iz katerega so razvidni vsi tehnični podatki o vozilu (COC, prometno dovoljenje ali drug veljaven dokument),
 • dokument o vozilu, iz katerega so razvidni vsi tehnični podatki o vozilu (COC, prometno dovoljenje ali drug veljaven dokument),
 • uvozna carinska listina za uvoženo vozilo in
 • pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik.
 • za vozila kategorije M1 potrdilo o plačanem davku na motorna vozila (DMV), ki ga prejmete na davčni upravi na podlagi obračuna, po predložitvi izjave o emisijski ustreznosti, ki jo dobite v postopku.
 • Vloga se mora glasiti na lastnika vozila. V njegovem imenu jo lahko s pisnim pooblastilom vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba, ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja.
 • Po opravljeni identifikaciji in oceni tehničnega stanja vozila kategorije M1, prejmete izjavo o emisijski ustreznosti, ki jo morate predložiti davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV.
  Za vozilo, ki ustreza zahtevam, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v sprejemni pisarni, na mestu, kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled ter vozilo registrirate.

 

PRILOGA VLOGA

 1. Posamična odobritev predelanega vozila (predelave) M1, N1
 • Če je na vozilu izvedena sprememba oz. predelava, kot je zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles, itd, je potrebno za takšno vozilo opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila. Tudi tega lahko opravite pri nas:

Predelave na vozilih kategorije M1:

 • zamenjava pnevmatik in/ali platišč
 • zamenjava izpušnega sistema (zamenjava izpušnega lonca oz. glušnika)
 • vgradnja vlečne naprave
 • vgradnja spojlerjev
 • zatemnitev stekel
 • zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
 • zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
 • vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
 • predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
 • menjava motorja
 • šola vožnje
 • Predelava za invalide

Predelave na vozilih kategorije N1, z največjo dovoljeno maso do 3500 kg :

 • zamenjava pnevmatik in/ali platišč
 • zamenjava izpušnega sistema (zamenjava izpušnega lonca oz. glušnika)
 • vgradnja vlečne naprave
 • vgradnja spojlerjev
 • zatemnitev stekel
 • zamenjava svetlobnih teles ali vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
 • zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
 • vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj)
 • predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP)
 • menjava motorja
 • šola vožnje
 • Predelava za invalide

 

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 1. a) Obstoječe “potrdilo o skladnosti vozila” ali “Izjava o ustreznosti vozila”-potrdilo je izdano na osnovi odobritve homologacijskega organa pred prvo registracijo vozila v RS in ga obvezno poseduje lastnik vozila,
 2. c) Prometno dovoljenje,
 3. d) Pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik
 4. e) Tehnična dokumentacija, katere sestavni del je tudi tehnično poročilo predelave vozila. Tehnično poročilo mora upoštevati Usmeritve za izdelavo tehničnega poročila (B30 – 01.01.2016 – R1.2). V postopku pregleda dokumentacije KO upošteva tudi določila PUSV.

 

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu jo lahko vloži od lastnika pooblaščena oseba, s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja.

Za predelano vozilo, ki je skladno s homologacijskimi predpisi in ustreza zahtevam, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v sprejemni pisarni.

Vloge :